Category Archives: พนักงานออฟฟิศ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง ตามระเบียบบริษัท
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง 22 – 30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีความรู้เรื่องการบันทึกบัญชี , ทำระบบภาษีได้
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
ลักษณะงาน
 • รับผิดชอบบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย
 • จัดทำภาษี ซื้อ –  ขาย ประจำเดือน
 • จัดทำรายงาน ภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติอื่น ๆ
 • ใช้โปรแกรม CD Organize ได้ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

หมวดหมู่

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง ตามระเบียบบริษัท
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • ทำงบกระแสเงินสดได้
 • ทำแผนการจัดการ การเงินได้
 • ทำประกันสังคมได้
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
คุณสมบัติอื่น ๆ
 • ใช้โปรแกรม CD Organize ได้ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

หมวดหมู่